Kalite Yönetimi Sistemi

Globalleşen iş dünyasında yoğun rekabet ortamı sonucu kalite kavramının bir sistem içerisinde uygulanmasına gerek duyulmuştur. İstikrarlı bir üretim yapabilmek ve kaliteyi korumak bir yönetim işi olup ölçülüp kaydedilebilir bir veri tabanı ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Kaliteyi tanımlarken iş ve /veya ürün tipine göre farklı değerlendirmeler yapılabilir. Aşağıda buna istinaden kuruluşlarca ya da bireysel olarak yapılmış tanımlar örneklendirilmiştir.

Farklı Kalite Tanımları

Kalite, Uluslararası Standart Organizasyonu’na göre ürün ya da hizmetin belirlenen veya istenen gereklilikleri karşılayacak özelliklerinin toplamıdır

Kalite, Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne göre ise ürün ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneğini ifade eden karakteristiklerin tümüdür.

Kalite, Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu için ürün ya da hizmetin tüketici isteğine uygunluk derecesidir.

Kalite bir ürünün ihtiyaca uygun olma derecesidir

Kalite, kullanıma ne kadar uygun olduğu ile ilgilidir.

Kalite, ürünün tüketiciye ulaştıktan sonra en az zarar ortaya çıkarma halidir.

Kalite, tanımını global dünyadaki rekabeti ön plana alarak genelleştirdiğimiz zaman müşteri isteklerini müşteri talep etmeden önce tahmin edip beklentilerin ötesine geçerek ürünün kullanımı boyunca müşteriyi memnun etmesi durumu olduğunu söyleyebiliriz.

Kalite Yönetimi Nedir?

Globalleşen iş dünyasında yoğun rekabet ortamı sonucu kalite kavramının bir sistem içerisinde uygulanmasına gerek duyulmuştur. İstikrarlı bir üretim yapabilmek ve kaliteyi korumak bir yönetim işi olup ölçülüp kaydedilebilir bir veri tabanı ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Bu sebeple birçok ülkenin kendi bilimsel ve teknik araştırmaları sonucu Kalite Yönetim Sistemleri geliştirilmiştir.  Toplam Kalite yönetimi temelinde hataları ayıklamak ilkesi yerine hata yapmamak ilkesi vardır.

Kalite Güvence Sistemi Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi ya da bir diğer tabirle Kalite Güvence Sistemi bir mal veya hizmetin müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması için doğru ölçümlerin doğru metotlar ile yapılmasını sağlamak adına işletmedeki farklı disiplinlerin aynı amaca yönelik çalışmalar yapması ve buna dair bilgilerin bir araya getirilmesi esasına dayanır.

Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü içerisinde ilerleyen bir sistem olarak ifade edilir.

Kalite Güvence Sistemi Aşamaları

İlk olarak kalite kontrolün amacı ve hedefi üst yönetim tarafından politika haline getirilmeli, tüm çalışanların da bu politikaya sahip çıkması sağlanarak kalite anlayışı oluşturulmalıdır.

İkinci adım hedeflere ulaşmak için süreç ve metotların belirlenmesi ile bu sayede standardize edilmesi aşamasıdır. Gerekli yöntemlere ait teknoloji ve kapasitenin belirlenmesi gerekir. Daha sonra süreçlerin tanımlanarak mevzuata dönüşmesi sağlanmalıdır. Prosedür, ürünü veya hizmeti hiç tanımayan çalışan için dahi anlaşılır olmalıdır.

3. adımı sürdürülebilirlik olarak ele aldığımızda işe dahil tüm personelin ilgili mevzuat ve kontrol süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Buna dair verilmesi uygun olan eğitimler tamamlanmalı ve kalitenin sürdürülebilirliği için periyodik olarak çalışan eğitimleri planlanmalıdır. PUKO döngüsü departmanların iş akışlarında olağan bir uygulama haline gelmelidir. Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen tüm kuruluşlar ürün veya hizmet tipine bakılmaksızın etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturarak uygulayabilirler.

Kalite Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

 • Müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Müşteri istek ve beklentilerine öncelik verildiğinden ürünün geliştirilmesi sağlanır.
 • Geliştirilen ürün sonucu işlem maliyetleri azaltılabilir.
 • Kalite problemleri azalır ve uygunsuzluk maliyetleri minimuma iner.
 • Daha iyi planlanan faaliyetler ile, karşılaşılan kalite problemleri düzeltilebilir ve önlenebilir hale getirilerek etkin bir kalite yönetimi sağlanır.
 • İşletme her daim ne ürettiğinin farkında olur ve yönetimsel olarak sağlıklı kararlar verir.
 • Kalite verileri sistematik şekilde analiz edilip kayıt altına alındığından, işletme sürekli bir gelişim süreci içerisinde olur. Mevcut durumunu ve varması gereken noktayı akılcı şekilde belirleyebilecektir.
 • Kalite Yönetim Sistemi içerisinde problem çözme teknikleri uygulanırken tüm çalışanların etkin katılımı sağlanır. Bu durum çalışan motivasyonuna ve problemlerin doğru tespit edilip ve en uygun şekilde çözümüne katkı sağlar.
 • Çalışan verimliliği ile doğru orantılı olarak sürekli iyileştirme oranı da artar.
 • Problem çözümünde disiplinler arası iletişim sayesinde oluşan sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Tanımlanmış mevzuat, süreçler, metotlar ve işleyiş sayesinde organizasyon içerisinde sağlıklı bilgi akışı oluşur.
 • Firmanın kalite vizyonu güçlenir, müşteri memnuniyeti ve güveni artar.
 • Firmanın pazar payı genişler.
 • Yönetim sistemi altyapısı daha sistematik ve fonksiyonel biçimde oluşturulup gittikçe daha fazla kurumsallaşması sağlanır.

Kalite kontrol olmadan problemleri fark etmek zordur. Fark edilen bir problem yoksa, iyileştirmeye de ihtiyaç olmadığı düşüncesi oluşur. Bu kör yaklaşım sonucu firmanın Kalite Yönetim Sistemi avantajlarına uzak olması nedeni ile bahsedilen kurumsal kimlik ve geleceğe sahip olma ihtimali düşük olacaktır.

Yazar: Mualla Bahtiyar