Kişisel Gelişimde Eğitim Şart Mı?

Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler

Eğitim bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer edinebilmesi için bilgi, beceri ve anlayış değişiklik süreçlerini kapsar.

Eğitimin Önemi

Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler. Fransız filozofu Helvetius “Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz” demiştir. Gerçekten de insan geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür. Hemen herkes iyi bir eğitimin önemini kabul eder.

Eğitim Türleri Nelerdir?

Eğitim formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılır.

Formal Eğitim:Örgün eğitim olarak da adlandırılır. Okul ve eğitim kurumlarında verilen eğitimdir. Planlı programlı olması, konusunda uzman olan profesyonelce verilmesi, öğretim yoluyla gerçekleştirilmesi ve kontrollü olması formal eğitimin  en belirgin özelliklerindendir.

İnformal Eğitim: Sistematik bir yapıya sahip olmayıp plansız programsız olarak bireylerin yaşantıları boyunca çevre etkileşimlerinden alacakları eğitim olarak tanımlayabiliriz. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan yeni şeyler öğrenir. Formal olmayan eğitimin iki önemli öğrenme yolu ise  gözlemek ve taklit etmek olarak tanımlayabiliriz.

Eğitim Süreci Aşamaları

Eğitim sürecinin üç temel öğesi vardır. Amaç, öğretme ve öğrenme etkinlikleri.

Amaç: Eğitim bir ya da bir dizi amaca ulaşmak için yapılır. Amaçlar eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında dolayısıyla kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirler.

Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri: Eğitimin amaçları öğrenme yoluyla gerçekleştirilir. Öğrenmenin içeriğini amaçlar belirler. İçerik kültürden kültüre değişebilir. Fakat öğrenme olayı evrenseldir. Eğitim süreci öğrenme, öğretme yoluyla gerçekleştirilir.Öğrenme ve öğretme birbiriyle iç içe olan etkinliklerdir.

Değerlendirme: Değerlendirmeyi genel anlamda hedeflere ulaşma derecesini belirleme ve elde edilen verilere dayanarak aksayan yönleri düzeltme işidir diye tanımlamak mümkündür. Eğitim sürecinin sonunda değerlendirme yer alır. Öğretme-öğrenme süreci sonucunda alınan ürünün eğitimin amaçlarına uygun olması gerekir. Bu nedenle değerlendirme süreci eğitim sürecini tamamlayan ve onun ayrılmaz bir parçasıdır.

Eğitimin Temel İşlevleri

Eğitimin temel işlevleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

Bireysel İşlevi:Bireyin, beden, zihin ve ruhsal yapısını geliştirmek, bireye meslek kazandırmaktır.

Eğitim Toplumsal İşlevi:Eğitimin amacı kültürü yeni nesillere aktarmaktır. Bu şekilde bireyin topluma uymasına yardımcı olur. Eğitim bir kültürlenme sürecidir. Eğitim bir yandan kültürü etkilerken diğer yandan da kültürden etkilenir. Eğitim kültürel değişmeyi sağlar ve yeni kuşaklara aktarır.

Ekonomik İşlevi:Nitelikli insan gücü, bilinçli üretici ve bilinçli tüketici yetiştirmektir.

Siyasal İşlevi:Toplumun insan yetiştirme düzenine uygun olarak ülkenin anayasal yapısını koruyan bireyler yetiştirmek, girişken insan yetiştirmek, lider ve bilinçli seçmen yetiştirmektir. Bireylere, demokratik yaşamın gerektirdiği bilgi, davranış ve tutumlar kazandırmaktır.

Gizil İşlevi:Eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı, işsizliği önleme, çocuğun ekonomik sömürüsünü önleme, kötü alışkanlıkları ve suç önleme gibi gizil işlevleri vardır.

Eğitimde Yapılan Hatalar

Başlıca eğitim hataları; yüksek başarı beklentisi, hata ve kusurlara odaklanmak, ödevleri korku nesnesi haline getirmek, azarlamak, aşağılamak, hata yaptığı zaman yerin dibine sokmak, arkadaşları arasında küçük düşürmek ve en önemlisi özgüvenini zedelemek kişisel gelişim ve eğitimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.

Eğitimde Yapılan Hataları Önleyebilmek İçin Ne Yapmalıyız?

Eğitimde hataların önüne geçerek kişisel gelişimi ve eğitimi en iyi noktaya çekmek için dikkat edilmesi  gereken kurallar;

  • Sevgi dilinin kullanılması
  • Bireyin nasıl bir öğrenme modelinin olduğunun bilinmesi
  • Salt bilgi yığını değil hayat becerisi de öğretilmesi
  • Güven duygusunun eşlik ettiği bir sorumluluk duygusu kazandırılması
  • İstenilen her zaman diliminde bilgiye ulaşılabilir olunması

Kişisel gelişim eğitimleri ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından ücretsiz online eğitimler kapsamında dersler verilmekte. Bu eğitimlerle birlikte bilgiye istediğiniz zaman diliminde ulaşıp, kişisel gelişim ve eğitiminize katkı sağlayabilirsiniz.

Yazar: Ömer Kurtulmuş